นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติ (Pre O-NET)2562
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปรการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2562
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย และคณะกรรมการทำลาย
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2563
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562)
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการสรรหา ครูอัตราจ้างชั่วคราว
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรมสร้างคนดี ศรีภูเขาทอง ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้ง ผู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้ง ผู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (กันยายน-ตุลาคม 2562)
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสังคมศึกษา บูรณาการความรู้สู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการ มหกรรม อย.น้อย ต่อยอดความรู้นำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภค ให้เด็กไทยห่างไกลโรค NCDs
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)