นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลการพิจารณานักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา เทศบาลนครเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าระบบอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย สพฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2561
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการกระดาษดับเบิ้ลเอ สำหรับการจัดการเรียนการสอน
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดลำโพงขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนวัดภูเขาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนวัดภูเขาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561)
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ งบประมาณ ปี 2563
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานการสอนและรับผิดชอบงานพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย และคณะกรรมการทำลาย
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (นางสาวอธิดา คงภูชงค์)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินการกิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจพัสุประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมร้านสวัสดิการ ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (กันยายน-ตุลาคม 2561)
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)