นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งครูทำหน้าที่เวรประจำวันห้องสมุด
แต่งตั้งครูคุมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลักสูตรเทศบาลนครเกาะสมุย
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือรับรองการเสนอขอตั้งงบประมาณในการขอติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ระบบประปาภายในโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรรายวิชาหน้าที่พลเมือง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนวัดภูเขาทอง
แต่งตั้งครูคุมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อแหล่งการเรียนรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
แต่งตั้งคณะทำงานประเมินและบันทึกข้อมูลการพัฒนาตามจุดเน้นระยะที่ 5
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)